HOÀN THÀNH BÀI DẠY KY2 20-21THCS TRẦN PHÚ : KHỐI 9: 91;92;93;94 KHỐI 8:81;82;83;84 KHỐI 7- KHÔI6

bai kiem tra ky năng tin8 ky 2  DANH SACH Hs kt ky nang ky2tin 8

ky2 Bài Kiểm tra thuong xuyen 2 tin 7 DANH SACH Hs kt tx2 tin 7

Bài Kiểm tra giữa ky2 tin 8                DANH SACH Hs ktgk2 tin 8

BÀI KIểm tra thường xuyên 3 ky2 tin 7   DANH SACH Hs kttx3 tin 7(74-75)

BÀI KIểm tra thường xuyên 2 ky2 tin 8          DANH SACH Hs kt tx2 tin 8

BÀI KIỂM TRA tx TIN 7 ky2   Danh sách điểm làm bài KTTX ky2 tin7

bài kt thường xuyên tin 7 ky2

BÀI KIỂM TRA TIN 7 định dạng trang tính    DANH SACH HS TIN 7 định dạng TT

BÀI KIỂM TRA TIN 8 for..Do..   DANH SACH HS TIN 8 for… do

BÀI TẬP TRA TIN 7năm 22      DANH SACH HS TIN 7 năm 22

BÀI TẬP TRA TIN 8 năm 22       DANH SACH TIN 8

BÀI KIỂM TRA TIN 8 tiet bai tập KYI      DANH SACH HS TIN 8

hoan thanh chuong trinh Dia 8

hoan thanh chuong trinh Địa ly 7

hoan thanh chuong trinh su 7

hoan thanh chuong trinh su 8

hoan thanh chuong trinh su 6

hoan thanh chuong trinh van 8

hoan thanh chuong trinh ly 7      xem ly 7

F) KIỂM TRA TIN 7 CHUYÊN ĐỀ      F1)XEM ĐIỂM KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỬA SAI

7E) BAI KIEM TRA TIN 7 lan2                        XEM DANH SACH TIN 7 KY 1 BAI 2

D)  BÀI KIỂM TRA TIN 6 KYI lan 2( 2020-2021)  DANH SACH TIN 6 KY I LAN IIDANH SACH TIN 6 KY 1 LAN III…………….

7C) BÀI KIỂM TRA TIN 7 KYI lan 3 (2020-2021)  – XEM DANH SACH TIN 7 KY I lan 2……………...

7B)BÀI KIỂM TRA TIN 7 KYI lan 1 (2020-2021)   – XEM DANH SACH TIN 7 lan 1…………..

A)  BÀI KIỂM TRA TIN 6 KYI BAI 1  ( 2020-2021 )        –XEM ĐIỂM TIN 6 BAI 1……………….

*t-HTCT-ANH 6 -KYII-2020 2021  (Cô-Giang)            –     ANH 6 LAN3

*z-HOA 8 ON TAP KIEM TRA (Cô-Sinh)               –  XEM DANH SACH HOA 8

*y-SINH 7 ÔN TẬP KIỂM TRA( Cô-Oanh)            -XEM DS SINH 7

*x-ĐẠI SO 7 ÔN TAP THONG KÊ (Co-DUNG-Lan3)                         -XEM DANH SACH ĐẠI SO7(Lan 3)

*w-HÓA 9 ÔN TÂP KIÊM TRA (Cô-Sinh)                                          – XEM DANH SÁCH HÓA 9

*o-KIỂM TRA ÔN TẬP KỲ 2 ANH 6 (Cô-Giang)            –XEM DANH SÁCH ANH 6

*a-KIỂM TRA ÔN TẬP ANH9 (Cô-Giang)                                        –  XEM DS ANH 9

*b-ĐẠI 9 GIẢI BT BANG CÁCH LẬP PT(lan 3)                        -XEM DANH SÁCH ĐẠI 9 HS

*c-BÀI KIỂM TRA LÝ 8(Cô-Vân)                                                               – XEM LY 8

*d-BÀI TẬP KIỂM TRA LÝ 9(Cô-Vân)                                                    –  XEM Điểm LÝ9

*đ-VẬT LÝ 6 ÔN TẬP KIEM TRA (Cô-Hien LÝ)                                 – XEM DANH SACH LÝ 6

*v-VẬT LÝ 7 ÔN TẬP KIỂM TRA(Cô-HIỀN)                                       –XEM DS LÝ 7

-*e-REVIEW UNIT 7+ 8+9 …HTCT-2020 2021-ANH 8(Cô-Lan)          –Xem Anh8

*f-ĐỀ KT So hoc 6(Từ ngày 14 -18/4/2020 T-Ân)                             –Xem So hoc 6(T-Ân)

*g-Anh9-UNIT 8 : GRAMMAR – ARTICLES …(Cô-Giang)                       – Xem Anh9

*1-ĐẠI 8GIẢI TOÁN BANG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH                     –XEM GPT8

*2-ĐAI 9 GIẢI TOÁN BaNG CÁCH LẬP PT BẬC HAI                                –XEM GTLPT9

*3-HÌNH 7 QUAN HỆ ĐƯỜNG VUÔNG GÓC ĐƯỜNG XIÊN                    – XEM H7

*4- ĐẠI 9 HÀM SỐ BẬC HAI Y=ax^2 TỰ HỌC CÓ HƯỚNG DẪN                        –XEM 9

*5-SỐ HỌC 6 TÍNH CHẤT PHÂN SỐ GIẢM TẢI TỰ HỌC                           – XEM 6

*6- ĐẠI 7 GIÁ TRỊ BIỂU THỨC ĐẠI SỐ …GIẢM TẢI TỰ HỌC                        – XEM 7

*7- TIN9 -BÀI TRÌNH CHIẾU ĐẦU TIÊN- TỰ HỌC CÓ HD                       **DANH SÁCH ĐIỂM TIN 9

-A*BÀI ÔN KIỂM TRA ĐAI 8( T Ân)                                    * DANH SÁCH ĐIỂM ĐAI 8

-B*BÀI KIỂM TRA ÔN HÌNH 8 (cô MY)                               *DANH SÁCH ĐIỂM HÌNH 8

-C*BÀI ÔN TẬP HÌNH HỌC 9                                              * DANH SÁCH ĐIỂM HÌNH 9

-D*BÀI KIỂM TRA ÔN TẬP ĐẠI  9                                     * DANH SÁCH ĐIỂM ĐẠI 9

-E*BÀI KIỂM TRA ÔN TẬP HÌNH 8                                  *DANH SÁCH ĐIỂM HÌNH 8

+1*BÀI KIỂM TRA ÔN TẬP HÌNH  6                                  *DANH SÁCH ĐIỂM HÌNH 6

+2*BÀI KIỂM TRA ÔN TẬP HÌNH  7                                  *DANH SÁCH ĐIỂM HÌNH 7

+3*BÀI KIỂM TRA ÔN TẬP TIN 6                              * Danh sach điểm  TIN 6

+4*BÀI KIỂM TRA ÔN TẬP TIN 7                               *Danh sach điểm   TIN 7

+5*BÀI KIỂM TRA ÔN TẬP TIN 9                                      *Danh sach điểm TIN 9 

+6*BÀI KIỂM TRA ÔN TẬP TIN 8                                      * Danh sách điểm tin 8

I

 

+ĐỀ ÔN TẬP KHỐI 9

+ĐỀ ÔN TẬP KHỐI 8

+ĐỀ ÔN TẬP KHỐI 7

+ĐỀ ÔN TẬP KHÔI 6

+7*ÔN TẬP TIN 6 LẦN 3

*VÀO ĐÂY XEM ĐIỂM CÁ NHÂN BAI TAP TIN 6 LAN 3

+BAI TAP BO SUNG LAN 4, 5, 6 KHỐI 6789