Bản cam kết thực hiện NQ4-Khóa XII(đảng viên tham khảo)

Ngày đăng: Lượt xem:

                 ĐẢNG BỘ XÃ ĐẠI HIỆP

        CHI BỘ THCS TRẦN PHÚ

 *

        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

BẢN CAM KẾT

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Kính gửi: Chi bộ THCS Trần Phú

Tôi tên: Trương Văn Nhân

Ngày tháng năm sinh: 01/01/1960

Quê quán: Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam

Chỗ ở hiện nay: Đại An, Đại Lộc, Quảng Nam

Ngày vào Đảng 01/3/1984

Chính thức: 01/3/1984

Hiện sinh hoạt tại chi bộ: THCS Trần Phú

  1. Cam kết thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII:

Sau khi được học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bản thân tôi xin cam kết thực hiện như sau:

* Về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị:

– Không phai nhạt lý tưởng cách mạng.

– Không xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng.

– Không nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị.

– Chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng.

– Không nể nang, né tránh trong tự phê và phê bình.

– Không nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói đi đôi với làm….

*Về những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống như:

– Không có lối sống chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi.

– Không vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ.

– Kê khai tài sản, thu nhập trung thực.

– Không mắc bệnh “thành tích”, háo danh.

– Không quan liêu, xa rời quần chúng.

– Không quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước.

– Không tham ô, tham nhũng.

– Không đánh bạc, rượu chè bê tha.

– Không mê tín dị đoan.

– Không vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội….

*Về những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ như:

Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; không đòi thực hiện “đa nguyên, đa đảng”.

– Không phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

– Nói, viết, đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Không kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ.

– Không có tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tôn giáo cực đoan. Không lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ nội bộ.

  1. Biện pháp thực hiện của bản thân về thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII:            *Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo chi bộ bằng cách thường xuyên học tập công tác Đảng qua tài liệu, qua mạng; tham gia tốt các chuyên đề, các lần báo cáo thời sự do cấp trên tổ chức nhằm nắm bắt được tình hình chính trị, thời sự diễn biến hằng ngày trong nước và thế giới để phân tích đánh giá trên cơ sở đường lối chủ trương của Đảng ta. Qua đó, khẳng định đường lối chủ trương đúng đắn của Đảng và âm mưu phá hoại của các đối tượng thù địch và giải thích cho quần chúng đảng viên.       *Luôn đi đầu gương mẫu trong phong cách đạo đức lối sống.

*Kiên quyết không tham ô, lợi dụng chức quyền để vun quén cá nhân; thực hành tiết kiệm trong hoạt động day học.

*Trong các cuộc họp chi bộ cũng như họp hội đồng, yếu tố đoàn kết nội bộ phải được đặt lên hằng đầu. Phải biết lắng nghe tôn trọng ý kiến mọi người dù phải nghe ý kiến trái chiều.

*Không có thái độ nôn nóng, quát nạt, áp đặt, sử dụng từ ngữ xúc phạm đến người khác mà phải chỉ ra được các sai sót và biện pháp khắc phục để mọi người làm theo.                                                                              *Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong các cuộc họp; không tự phát, tự thực hiện theo ý riêng của mình                                                                                                                                                                                                *Phân tích, đánh giá các khuyết điểm trong chi bộ, từng mỗi đảng viên để đề ra giải pháp thực hiện thông qua các lần kiểm điểm đảng viên chấp hành, các lần báo cáo chuyên đề theo kế hoạch hằng tháng của chi bộ.

Trên đây là bản đăng kí việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kính mong Chi bộ tạo điều kiện và giúp đỡ để tôi thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong bản cam kết nầy.

Đại Hiệp, ngày 01/4/2017

                    Xác nhận của chi bộ                                             Người cam kết

 

 

 

 

 

                                                       Xác nhận của Đảng ủy