Nhận cờ thi đua của UBNDTỉnh Quảng Nam 3 tập thể xuất sắc dẫn đầu mỗi cấp học năm học 2019-2020